Nếu thời gian làm việc ở nhà của bạn khá nhiều hoặc công việc đòi hỏi phải làm ở nhà, tốt nhất, bạn hãy thiết kế cho mình một góc làm việc thật thoải mái và yên tĩnh. Những hình ảnh sau đây sẽ gợi mở ý tưởng cho bạn.

Work Space 01
Work Space 01
Work Space 02
Work Space 02
Work Space 03
Work Space 03

3adc87b6e7c7480d4d4cee991f7694de

3ec6b90b5d586149dde8e5f2c984501f

3ee81eb735ed469b8cec322c32e80cfc

7c73df8dfe135e7de5505f7eab1cd3e3

7d9e16e2ffd70807498e40c4aff5b597

8bd6b052cf91bab467cc4a70550ee2a8

30f09d60b4d835b734924ca8f960895f

31fc591a784e60285199b7e2bc251f70

91f7aabc326b1e908ce48dbe437ce198

93bf540d0aa9360dfa28098df2ff582b

96fc8942f0d43a589c369de349b39214

129d6e1616d5f7e7a2d454797eb48e57

478a0e4a9e9df8edc2cc6bf3a7908b6d

947f5e23966fabea7d7679b91360efad

05406b0bedcdc8909e875c10a8d96adc

6277c255bdbe421e3e21a5275e6fc61a

85191a218495d0cd5a98fa511ab95744

191136e1e6d9c9a4278487d3baa1206a

398271a227ecc9935b5ce0e9db9385c3

NT187_GP010813_that-chat-tinh-cam-8

NT187_GP010813_that-chat-tinh-cam-9

481390bdaf8e5c0064c3d8041cc3c2d3

Workspace cover

workspace-cover-ok

624285c2b9149b3d2b37af3e3dba410d

981238cc927e6340d319d135d7641350

74494696a47add2a0cf874f04293e955

254446218da13fe62b1fdd6dbfdbcda0

a3a0a4105bf8501f7aeaab0c7ef2b26c

ac11e6b95c8e60a153ebab781af39be0

b0fc3b87c6843ed031541be5b655083b

b04ebec1401a79cf2e0a9211340c2b24

bcfac9c98db29f3ab8a1c42b39b289b6

bd9297ff683ba6b2e4da33bec2b3c710

be72990d30fb68d5055892dc7b577d35

c03d272a90bf298a7fb867ecd8f248ca

c6e1169a0a224f57c5f40f6e643707e0

d21bac24820d5b682a9ee41a7bf46071

de1d1ffc1acf81e9dba461338889cf38

defbb1bcb8b2727ef6865b395650ecec

dfe5b66d8c37240edf3760e4b1338979

e07d929f05d00570e3ff45cc5ec3da37

e8ca62c3894dcf94883185cfbc95e373

e8e4387e70ffbf923010104427cc884b

NT187_GP010813_that-chat-tinh-cam-5

NT187_GP010813_that-chat-tinh-cam-6

45eee69292a219ebdc441d0e380f642a

46d9a51e584951486129531d68e3e811

79ideas_home_office_desk

e71d8d352de75c7612b4af1ef36382a2

e1752a26f1401f1153da25a0f065820e

fa8e4b283f5d752ce299389eb2f059eb

fd9d6f83e707a972dd0ab45fb983f737

fff94dae5d89a577d6799d3479a80614